Disse betingelser gælder i alle samhandelsforhold hvor EkspertByg er den ene part.

1. Generelt

Med EkspertByg menes selskabet XEQON ApS når selskabet driver forretning under dette, eller hvbt.dk’s brand.

Alle aftaler som indgåes mellem kunder og EkspertByg, skal foretages på skrift, for at være bindende for EkspertByg. Kunden skal acceptere ordrebekræftelse med digital bekræftelse som, men ikke nødvendigvis, en email med ordlyden “Ordren er bekræftet”.

Inden bekræftelse skal kunden altid gøres opmærksom på disse betingelser ved link til denne side eller lignende. Kunden accepterer med ordren samtidig ubetinget nærværende betingelser for samhandel.

2. Løbende abonnementer

Løbende abonnementsydelser som, men ikke udelukkende “BASICleads” pakker, skal af kunden opsiges SENEST 30 dage inden abonnementsperiodens udløb. Modtager EkspertByg ikke en skriftlig opsigelse inden for fristen, fortsætter abonnementet til listepris, jvf. den til enhver tid gældende prisliste på www.ekspertbyg.dk.

Alle abonnementer der tegnes mellem kunder og EkspertByg, tegnes i perioder af 60,180, 365 dage eller efter aftale med en medarbejder fra EkspertByg.

3. Intellektuelle rettigheder

Dansk Formidling har den fulde ophavsret til leverancer der unikt er fremstillet til kunden. Kunden får, efter betaling af fakturabeløb brugsretten til, at anvende grafisk materiale samt tekster i sin markedsføring. Ved samarbejdets eller abonnementets ophør skal kunden straks ophøre med at benytte materialet.

4. Skadesansvar

EkspertByg påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre økonomiske konsekvenstab. Med mindre andet fremgår af ufravigelige retsregler, er EkspertByg’s samlede erstatningsansvar – uanset hvilket grundlag, erstatningsansvaret støttes på – begrænset til det af EkspertByg’s faktisk modtagne beløb for den pågældende ydelse, erstatnings-ansvaret er opstået på baggrund af. Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en abonnementsbaseret ydelse, er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste 3 måneder før kravet fremsættes.

…..Fortsat

5. Garantier

BASICleads er en ydelse der leveres “as-is” på abonnementsbasis. Ydelsen består i udvikling, rådgivning om – og opsætning af microsites, samt online markedsføring.

EkspertByg stiller ingen garantier for effekten af en BASICleads kampagnepakke. EkspertByg kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for lille eller manglende effekt af BASICleads, annoncering og/eller email marketing, på kundens vegne.

EkspertByg stiller heller ingen garanti for effekten af PROleads pakker. Ligesom effekten af BASICleads heller ikke kan garanteres.

6. Betalingsbetingelser

Med mindre andet udtrykkeligt er blevet skriftligt aftalt, er betalingsbetingelser 5 hverdage efter udstedelse af faktura. I tilfælde af abonnementsbaserede løsninger har EkspertByg ret til, at lukke ned for(Tage det offline) det udgivne site og annoncer ved manglende betaling. Når betaling modtages skal EkspertByg ikke kompensere kunden for offline perioden.

7. Fortrydelsesret

EkspertByg yder ikke fortrydelsesret i forbindelse med indgåede ordrer.

8. Tvister

Alle tvister skal forsøges løst ved forhandling mellem kunden og EkspertByg. I tilfælde af forhandlingen slår fejl, skal tvisten indbringes for domstolende. Hvis kunden er parten der påberåber sig tvisten, fritager det ikke kunden for betaling af allerede fakturerede ydelser, såvel som det ikke ophæver indgåede abonnementsaftaler.

9. Ændringer og ikrafttrædelse

Disse betingelser er gældende fra 01-01-2016 og kan ændres af EkspertByg, til fordel for kunden uden varsel. Er ændringerne til fordel for EkspertByg, skal alle kunder adviseres herom, senest 60 dage, før ikrafttrædelse af ændringerne.